Search

Group 2 Copy Created with Sketch.
International/€
My account

KUNDER - BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - INFORMATION I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (EU) 2016/679

1. Information som vi samlar in

L:a Bruket AB, ett svenskt företag med företagsorganisationsnummer 556858-0657 (L:a Bruket) ansvarar som registeransvarig för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs nedan som vi får från dig när du:

1) använder vår webbplats
2) kontaktar oss
3) registrerar dig för vårt nyhetsbrev, andra marknadföringsaktiviteter och inbjudningar
4) handlar av oss, eller data som på annat sätt mottagits när ditt köp förbereds eller administreras.


De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsinformation, IP-adress, beteende på webbplatsen och annan information som du frivilligt tillhandahåller.

L:a Bruket kommer att agera ansvarsfullt vad gäller all personlig information som begärs från dig. Den personliga informationen kommer att användas t.ex. för att säkerställa leveranser, för kreditbedömning och för att skicka erbjudanden och information till dig.

Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, beroende på hur du interagerar med oss. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

2. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter och måste du lämna personuppgifter till oss?

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig, till exempel när du gör en beställning. Om du använder vår webbplats kommer vi att använda information när du surfar på vår webbplats för att analysera din användning av vår webbplats.

I alllmänhet kan du själv välja om du vill lämna dina personuppgifter till oss. Det är dock i vissa fall nödvändigt för dig att ge oss dina personuppgifter, t.ex. för att möjliggöra ditt köp av våra produkter. Exakt vilka personuppgifter vi behöver från dig hittar du nedan i förhållande till de rättsliga grunderna \"fullgörande av kontrakt\" och \"rättslig skyldighet\".

Om du inte förser oss med begärda personuppgifter kan du inte köpa våra produkter. Dessutom kommer vi inte att kunna hantera några anspråk i förhållande till dig och vi kommer inte att kunna följa bokföringslagen.

3. Syfte, rättslig grund och lagringsperiod

Beställningshantering

När du köper produkter från L:a Bruket är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig vad gäller ditt köp. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att administrera ditt köp, inklusive leverans av den produkt du har köpt, att utföra betalning och att skicka order och leveransbekräftelse.

Vi lagrar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för vår affärsrelation eller ett år efter den sista kontakten. Insamlade personuppgifter är namn, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, orderinformation, betalningsinformation.

Kundtjänst

Om du kontaktar oss för support eller annan kundtjänst, samlar vi in de personuppgifter som du ger oss, t.ex. ditt namn, kontaktuppgifter och den information du lämnar till oss angående ärendet. Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter för att svara på eventuella frågor angående köpet eller våra produkter. Vi lagrar dina personuppgifter under en period av tre månader efter det att kundtjänstfrågan har lösts.

Nyhetsbrev, andra marknadsföringsaktiviteter och inbjudningar

För att registrera dig för vårt nyhetsbrev, annan marknadsföringsaktivitet och inbjudningar måste du ge oss dina kontaktuppgifter och ge oss ditt samtycke. Dessa uppgifter behandlas för att du ska få nyhetsbrevet och för oss att marknadsföra L:a Bruket-produkter och skicka inbjudningar till evenemang. Du kan avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken \"avsluta prenumerationen\" i nyhetsbrevet eller kontakta oss och be oss ta bort din e-postadress från listan. Om du avslutar prenumerationen på vårt nyhetsbrev kommer informationen att raderas omedelbart.

Anspråk och klagomål

Vi kommer att behandla ditt namn, mobilnummer, e-postadress, leveransadress och information om ditt klagomål eller anspråk (t.ex. information om beställningen) för att kunna hantera dina konsumenträttigheter såsom din ångerrätt, göra reklamationer eller andra anspråk. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med konsumentskyddslagen, dvs. följa en rättslig skyldighet för vilken vi är föremål. Vi har också ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk och för att inleda alla slags anspråk. Vi lagrar dina personuppgifter tills vi har behandlat klagomålet eller under den potentiella tvisten.

Bokföring

Vi kommer att behandla ditt namn, historik beträffande betalningar och annan information som utgör bokföringsposter för att kunna uppfylla juridiska skyldigheter som vi är föremål för, d.v.s. bokföringslagen. Vi lagrar dina personuppgifter till och med det sjunde året efter utgången av kalenderåret för det räkenskapsår som personuppgifterna avser.

Företagsanalys och användarupplevelse

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbinformation (t.ex.IP-adress, användning av enheten, datum/tid för besök och längd, hänvisningsadress, sidor som besöks på webbplatsen). Det är osannolikt att webbläsningsdata används för att identifiera användarens natur, men det kan tillåta identifiering av personuppgifterna om de är associerade med annan information. Uppgifterna behandlas i syfte att utveckla och analysera användarupplevelsen på vår webbplats, för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys och statistik och riskhantering. Behandlingen baseras på vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Vi lagrar dina personuppgifter under en period av tre månader efter ditt besök på vår webbplats. Läs mer i vår cookiepolicy.

4. Avvägning mellan intressebedömningar

Som vi säger ovan behandlar vi dina personuppgifter för vissa ändamål baserat på vårt \"legitima intresse\". Genom att göra en avvägning mellan intressebedömningar av vår behandling av dina personuppgifter har vi kommit fram till att vårt legitima intresse för behandlingen överväger dina intressen eller rättigheter som kräver skydd av dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om vår balansering av intressen. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna sekretesspolicy.

5. Överföring av personuppgifter

L:a Bruket kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part annat än i fall där (i) det specifikt överenskommits mellan L:a Bruket och dig själv, (ii) om det är nödvändigt för oss att följa lagstadgad skyldighet eller följa myndighets beslut eller domstolsbeslut, eller (iii) om vi anställer tredjepartsleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Mottagare av personuppgifter kopplade till din beställning är våra IT-system som används för att administrera din beställning, t.ex. leverantör av e-handelsplattform, betaltjänstleverantörer, avtalsföretag och leverantörer av ERP- och TA-system.

Vi behandlar främst dina personuppgifter inom EU/EES. När vi behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES gör vi det eftersom Google, som hjälper oss att analysera användningen av vår webbplats, kommer att lagra dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES kommer detta endast att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär att överföringen endast sker till ett land som Europeiska kommissionen har godkänt för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, eller överföringen baseras på Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler eller är till en organisation som är certifierad för Privacy Shield.

6. Dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning, beroende på omständigheterna, har du ett antal olika rättigheter som anges nedan.

Om du har några frågor angående dessa rättigheter eller om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i denna sekretesspolicy.

Rätt till information och åtkomst

Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du också rätt att få information om hur vi behandlar personuppgifterna och att få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till korrigering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (\"rätt att glömmas\") och begränsning av behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i vissa fall. Detta är t.ex. när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades och där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt legitima intresse och vi, efter din invändning (se nedan under Rätt att invända), finner att vi har inte ett övervägande intresse av att fortsätta bearbeta det.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Till exempel när du ifrågasätter personuppgifternas riktighet, när du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse, eller där behandlingen är olaglig, och du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället vill oss att begränsa vår behandling.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att i vissa fall få sådana personuppgifter (om dig) som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att i vissa fall få sådan personlig information överförd till en annan personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi använder dem för marknadsföringsändamål. Du har också rätt att när som helst återkalla ett givet samtycke. Din återkallelse kommer att gälla från tidpunkten för din återkallelse.

Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när behandlingen baseras på rättslig grund ”legitimt intresse”. Situationen när vi baserar vår behandling på vårt legitima intresse anges ovan. I vissa fall kan vi fortsätta att behandla dina personuppgifter även om du har invänt mot vår behandling. Detta kan vara fallet om vi kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen eller om det är för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Rätt att framlägga ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter. Ett sådant klagomål kan lämnas in till myndigheten i EU/EES-medlemslandet där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen av tillämplig dataskyddslagstiftning har inträffat. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

7. Kontaktinformation

Kontakta oss på info@labruket.com om du har några frågor angående hanteringen av dina personuppgifter. Denna webbplats / onlinebutik ägs och drivs av L:a Bruket AB. Företaget är registrerat i Sverige under registreringsnummer 556858-0657 och det registrerade huvudkontoret finns på; Nätvägen 2, 432 74 Träslövsläge, Sverige.


Senaste uppdateringen av L:a Bruket Integritetspolicy: 31 oktober 2019

Naturlig och ekologisk hudvård, tillverkad på den svenska västkusten med en enkel filosofi: innovation driven av naturen, inte kemikalier.

Inspiration & nyheter
2022 © L:a Bruket. Alla rättigheter förbehållna